Norrelogowordtexttranspbaksida

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter skyddas av personuppgiftslagen. Denna lag bygger på EU-direktivet (EU) 2016/679 och avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som lagras elektroniskt.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Norrehus i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners (tex. payson som är vår betallösningsleverantör vid köp via nätet).
Informationen som samlas för att kunden ska kunna genomföra ett köp används endast för detta ändamål och kommer inte att spridas till någon utomstående, förutom i samband med att din beställning behandlas.
Leveransadress och leveransvillkor är information som endast vår betallösningsleverantör får ta del av. I praktiken innebär det att alltså denna typ av information ligger utanför vår direkta kontroll.
Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta får du ändra uppgifterna samt även välja att ta bort dem.
När personuppgifterna inte längre behöver sparas för att uppfylla ex ett avtalsförhållande kommer dessa raderas.
Du har rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Norrehus datasäkerhetspolicy
Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att företaget Bornslätt (Norrehus) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.


Tillämpning och revidering
Ägarna av företaget ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av ägarna minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Anna-Karin Liljedahl är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets ägarna, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar
Företagets ägare har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Hon får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.


Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

Laglighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
För följande behandlingar arbetstagarregister, leverantörregister, kundregister gäller särskilt följande.
Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Anna-Karin Liljedahl. Hon ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.